Middelburg Hoërskool Online Shop/ -Aanlynwinkel

 

Welcome to Middies Online Shop. Welkom by die Middies-Aanlynwinkel.
Please take note of the following / Neem asseblief kennis van die volgende:

 

 • Click here to register (if you are not registered yet) to place your first order OR to pay for a school tour.

 • Klik hier om te registeer (indien u nie reeds geregistreer is nie) om u eerste bestelling te plaas OF om ‘n skooltoer te betaal.

 • If you are already registered, use your login details to continue with your book order or school tour payment.

 • Indien u reeds geregistreer is, gebruik u aanmeldbesonderhede om voort te gaan met u boekbestelling of skooltoerbetaling.

 • Book payments must be paid into the school account before 10 January 2022.

 • Boekbetalings moet voor 10 Januarie 2022 in die skoolrekening betaal word.

 • Our banking details are on your invoice or your tour confirmation form.

 • Ons bankbesonderhede is op u faktuur of op u toerbevestingsvorm.

 • Please add the reference numbers supplied on your invoice or tour confirmation form when making payments. Send your t proof of payment to debiteure@middies.co.za.

 • Gebruik asseblief die verwysingsnommer soos op u faktuur of toerbevestingsvorm wanneer u betalings maak. Stuur u betalingsbewys na debiteure@middies.co.za.

 • Books can be collected at the school from 10 January 2022. Learners must bring invoice and proof of payment.

 • Boeke kan by die skool afgehaal word vanaf 10 Januarie 2022. Leerders moet asseblief faktuur en bewys van betaling saambring.

 • Email any queries to/ E-pos enige navrae na: Malinda Prinsloo.

 • Take note: The school will never request you to make a payment into another account, other than FNB, Account nr 621 646 15232 Branch 270150.

 • Let wel: Die skool sal nooit versoek dat u ‘n betaling maak in enige ander rekening as FNB, Rek nr 621 646 15232 Tak 270150.